Chủ đề

Chuyên gia World Bank

Chuyên gia Ngân hàng thế giới khuyên Việt Nam ‘lùi lại’ để phát triển

08/09/2017 | Kinh tế

Chuyên gia Ngân hàng thế giới khuyên Việt Nam ‘lùi lại’ để phát triển

Bước lùi” này giúp Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội để nuôi dưỡng những doanh nghiệp tuy còn non trẻ nhưng tự chủ, năng động, để đưa đất nước đến thành công trong dài hạn. Ngân hàng Thế giới và Bộ Công Thương vừa công bố hai báo cáo với tiêu đề Việt Nam trước ngã rẽ: Tham gia vào các chuỗi giá...