Chủ đề

(Pháp luật) - Một số trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ được ghi trong sổ nghị quyết không được phản ánh bằng văn bản

Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ

Đây là một trong những nội dung tại Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lượng trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lai Châu, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2016.

Bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện

Theo kết luận thanh tra, quy định của UBND tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực không qua thi có một số nội dung không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND tỉnh chưa ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng (trưởng, phó phòng cấp sở, cấp huyện) của một số cơ quan, đơn vị để làm căn cứ thực hiện.

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, đến thời điểm thanh tra có một số phòng chuyên môn của UBND cấp huyện (gồm Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) còn sử dụng 219 viên chức để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Đề án tinh giản biên chế nên đến năm 2021 toàn tỉnh không bảo đảm tỷ lệ tinh giản biên chế 10%. Đến ngày 31/12/2016, số lượng tinh giản biên chế không bảo đảm tỷ lệ theo Đề án được phê duyệt.

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, kết luận thanh tra nêu rõ: Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Lai Châu quyết định xét chuyển từ viên chức thành công chức đối với 9 trường hợp và xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện với 1 trường hợp. Trong đó, có 1 viên chức được xét chuyển không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực cần chuyển; Hội đồng sát hạch của một số cơ quan, đơn vị có số lượng là 06 hoặc 09 thành viên. Đến thời điểm thanh tra, các công chức được tiếp nhận không qua thi đã được bổ nhiệm ngạch công chức, nhưng một số trường hợp chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Theo kết luận thanh tra, một số trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ được ghi trong sổ nghị quyết không được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định; có 13 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức; 01 trường hợp đang là viên chức chưa được xét chuyển thành công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng cấp huyện.

Ngoài ra, có 3 phòng chuyên môn của 2 đơn vị cấp sở có số lượng cấp phó vượt so với quy định của UBND tỉnh hoặc Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

Thu hồi 28 quyết định tuyển dụng

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển án bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó…

Rà soát các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan, đơn vị còn lại để làm căn cứ thực hiện.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị thu hồi quyết định tuyển dụng công chức đối với 08 trường hợp được tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và chính sách thu hút của UBND  tỉnh tham dự kỳ thi tuyển công chức nhưng không có đủ bài thi theo quy định; thu hồi quyết định tuyển dụng không qua thi đối với 01 trường hợp không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đại học; thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức đối với 19 trường hợp cử tuyển vào công chức không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị chuyển ngạch cho 13 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức; thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 1 trường hợp là viên chức chưa được xét chuyển thành công chức; sắp xếp lại số lượng cấp phó của 3 phòng thuộc 2 đơn vị theo đúng quy định; rà soát chấm dứt tất cả các trường hợp được hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để kịp thời phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

(Theo Infonet)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net